Termeni speciali profesioniști

TERMENI SPECIALI PROFESIONIȘTI WWW.DELADI.RO

Pentru a putea oferi serviciile dvs. pe Site-ul ce găzduiește platforma DELADI și pentru a furniza servicii pe site-ul www.DELADI.RO este necesar sa acceptați Termenii si Condițiile de mai jos. 

Prezentul set de Termeni si Condiții reglementează raporturile contractuale dintre www.DELADI.RO si dvs. în calitate de Profesionist (denumit în continuare și Expert) cu privire la intermedierea de către Deladi între dvs. și client a furnizării unor servicii în schimbul Comisionului.

Deladi.ro vă acordă posibilitatea de a furniza prin intermediul site-ului serviciile Dvs. către Clienți care au posibilitatea de a comanda aceste servicii in conformitate cu Termenii si Condițiile de pe site.

1. DEFINIȚII SI TERMENI

 • Utilizator – orice persoană cu vârsta de peste 18 ani care accesează site-ul sau care se va putea înregistra la un moment dat  pe site, fiind interesată de ofertarea de servicii sau de accesarea serviciilor ofertate pe site, se abonează în vedere primirii de informări periodice (news-letter) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru actiunile sale pe site;

Utilizatorul care accesează site-ul și ofertează servicii prin intermediul acestuia în diverse domenii (consultanță, dresaj, psihologie, nutriție, meditații etc.) este denumit generic pe site Expertul/ Profesionistul. 

Utilizatorul care accesează site-ul și intenționează să beneficieze de serviciile unui profesionist pe site, prin plasarea unei comenzi către acesta este denumit generic pe site Clientul/beneficiarul serviciilor.

 • Serviciu – furnizarea către utilizatori a accesului la platformă; furnizarea consultanței comandate de către client unui profesionist înregistrat pe site;
 • Cont – secțiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Utilizatorului să acceseze anumite secțiuni ale site-ului, anumite materiale;
 • Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între utilizatorul care oferă servicii prin intermediul Site-ului (profesionist) și utilizatorul interesat de accesarea acestor serviciilor (client), transmițând intenția sa de accesa serviciile ofertate pe site.
 •  Contract – comanda confirmată de către profesionist la solicitarea clientului.
 • Comision – suma datorată de către Profesionist către Deladi.ro ca urmare a ofertării și furnizării prin intermediul site-ului a serviciilor sale; comisionul reprezintă o cotă procentuală din prețul fără TVA a serviciilor plătit de către client;
 • Data Plății – data la care deținătorul site-ului va transfera in contul Profesionistului sumele specificate în raportul lunar generat de platforma www.DELADI.ro si emis in condițiile specificate în Termeni și Condiții;
 • Perioada de Referinta – intervalul de timp care va fi avut in vedere la selectia Comenzilor eligibile pentru plata și încasare Comision astfel cum este stabilita in Termeni si Condiții;
 • Raport – documentul emis de către www.DELADI.ro care cuprinde comenzile finalizate și achitate în Perioada de Referință, Comisionul aferent acestora;


2. DECLARAȚII SI GARANȚII ALE PROFESIONISTULUI

2.1. Expertul / Profesionistul declară și garantează că: (a) este organizat ca persoană juridică sau ca persoană fizică autorizată, este legal constituit și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare; (b) este titularul autorizațiilor, avizelor sau licențelor impuse de reglementările legale în vigoare specifice profesiei sau domeniului în care activează pentru furnizarea serviciilor ofertate pe site-ul www.DELADI.ro; (c) acceptă clauzele acestor Termeni si Condiții prin persoanele cu atribuții legale de reprezentare; (d) are capacitate și autoritate deplina pentru a exercita toate drepturile si pentru a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu Termenii si Condițiile; (e) va proteja deținătorul site-ului în cazul în care orice terț va invoca un drept propriu cu privire la creațiile ce sunt expuse pe site.


3. ÎNREGISTRAREA PROFESIONISTULUI 

3.1. Poate dobândi calitatea de Profesionist (conform definițiilor platformei), persoana fizica autorizată sau persoană juridică, care dorește să își ofere serviciile pe site-ul www.DELADI.ro în condițiile prevăzute în acești termeni, acordând dreptul către deținătorul site-ului de a promova serviciile numai după ce finalizează procesul de înregistrare pe site.

3.2. In vederea înregistrării, persoana fizica / persoana juridica sa își creeze cont pe site-ul www.DELADI.ro, să completeze informațiile și să încarce documentele solicitate in procesul de înregistrare precum și sa accepte Termenii și Condițiile. Procesul de înregistrare se va finaliza după acceptarea Termenilor și Condițiilor.

3.3. În calitate de Profesionist care se înregistrează pe site, declarați și garantați următoarele:

1) furnizați date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;

2) mențineți sau actualizați datele de înregistrare care au suferit modificări (ex. denumire, adresă sediu, Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului, cod fiscal și atribut fiscal, adresă de email; datele privind persoana de contact și numărul de telefon al acesteia vor fi furnizate pentru persoane juridice) pentru ca acestea să fie conforme realității, exacte și complete. Toate acestea sunt necesare în vederea derulării relațiilor contractuale dintre Dvs. și deținătorul site-ului. 

3.4. În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de profesionist sunt inexacte sau neconforme (număr de telefon inexistent sau eronat, adresă de email inexistentă sau eronată, adresă poștală greșită, incompletă), administratorii site-ului își rezervă dreptul de a suspenda sau a șterge contul utilizatorului în cauză şi de a limita accesul pe site în viitor. 

3.5. Prin accesarea Site-ului si a Serviciilor puse la dispoziție, garantați ca oferiți deținătorului Site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate. 

3.6. Profesionistul, în calitate de profesionist certificat în domeniul său de activitate, declară și garantează că va furniza serviciile prin intermediul platformei la cel mai înalt standard profesional, că va acționa cu bună credință, pentru a răspunde tuturor solicitărilor legitime ale clientului care a comandat și a accesat astfel serviciile.

3.7.Profesionistul acordă deținătorului site-ului dreptul de a folosi numele său comercial imaginea și textile de promovare sau de prezentare încărcate în platformă pentru a promova serviciile platformei. 


4. PREȚUL SERVICIILOR, COMISIONUL ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

4.1. Comisionul cuvenit profesionistului cu titlu de remunerație pentru serviciile furnizate clienților potrivit prezentei secțiuni se stabilește ca un procent de 10% din prețul fără TVA al serviciilor afișat în platforma www.DELADI.ro, dar nu mai puțin de 10 Lei. Acesta va fi reținut de către deținătorul site-ului din sumele datorate Profesionistului ca preț al serviciului. Pentru comisionul perceput, Deladi va emite factura fiscală aferentă.

4.2. Pragul minim pentru virarea automată a prețului serviciilor este de 1000 lei, iar în cazul în care pragul nu a fost atins într-o lună calendaristică, soldul acumulat se va reporta pentru lunile viitoare până la atingerea pragului minim. De asemenea, Profesionistul poate solicita manual plata prețului serviciilor oricând, dar în cazul în care pragul minim de 1000 lei nu a fost depășit, se va percepe un comision de operare de 10 Lei.

4.3. Plata se va efectua prin virament bancar în contul indicat de către profesionist pe platforma Deladi, în termen de maxim 30 zile de la solicitarea plății sau depășirea pragului minim pentru plăți automate.

4.4. Profesionistul împuternicește prin acest contract deținătorul platformei Deladi să emită în numele și pe seama sa facturile fiscale aferente serviciilor furnizate către Clienți. Profesionistului îi revin toate obligațiile legale impuse de legislația fiscală cu privire la plata taxelor și impozitelor aferente sumelor de bani încasate din servicii, iar deținătorului platformei cele aferente sumelor încasate cu cu titlu de comision pe baza facturilor fiscale emise.

4.5. La sfârșitul Perioadei de Referință (o lună calendaristică), din site se generează automat un raport la care profesionistul are acces, raport în baza căruia deținătorul platformei va emite factura fiscală aferentă comisionului de plata, ce va fi transmisă Profesionistului prin e-mail. 

4.6. In cazul in care Profesionistul va avea obiecțiuni cu privire la conținutul raportului, acesta le va putea transmite în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii acestuia. În același termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primire, Profesionistul poate formula obiecțiuni cu privire la conținutul facturii emise de către Deladi. 


5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

5.1. Profesionistul este singurul răspunzător in cazul in care se invoca încălcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui terț în legătura cu creațiile sau conținutul ce sunt publicate de acesta și promovate pe site.

În cazul în care deținătorul site-ului este notificat sau primește o plângere cu privire la încălcarea drepturilor unor terți în legătură cu serviciile sau conținutul profesioniștilor publicate pe site-ul www.DELADI.ro (text, fotografii, imagini, design, nume, mărci etc), deținătorul site-ului o va transmite profesionistului care este singur răspunzător pentru remedierea situației, acoperirea prejudiciilor reclamate de clinți sau terți, precum și acoperirea prejudiciilor www.DELADI.ro. Conținutul cu privire la care au fost primite plângeri sau reclamații, va fi dezactivată din site până la momentul clarificării situației juridice cu privire la drepturile asupra acestora.

5.2. In cazul in care deținătorul site-ului primește sesizări sau notificări repetate din partea unor clienți cu privire la serviciile furnizate de către profesionist, www.DELADI.ro va avea dreptul de a suspenda contul Profesionistului sau posibilitatea acestuia de a mai oferi și furniza servicii pe site pana la clarificarea situației menționate în sesizare sau notificare, fără ca deținătorul site-ului să poată fi ținut responsabil pentru eventuale prejudicii sau nerealizarea unor venituri de către Profesionist.

5.3. Utilizarea site-ului www.DELADI.ro este permisă pentru utilizarea cu bună – credință de către profesioniștii înregistrați.

Reprezentările stilizate, creația grafică a site-ului, logo-urile şi simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site  sunt proprietatea DELADI SOFTWARE S.R.L. sau aceasta a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac excepție informațiile și elementele grafice înregistrate de utilizatori, precum și designul, semnele grafice aparținând altor entități.

Nici un profesionist nu poate prelua conținutul site-ului, nu poate interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logo-urile etc.), cu excepția încărcării în cadrul acestuia a propriilor desene. Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, a materialelor existente efectuate în scopuri comerciale.


6. CONFIDENTIALITATE

6.1. Profesionistul înregistrat pe site se obligă sa păstreze confidențialitatea asupra oricăror acte sau fapte cu caracter confidențial de care a luat cunoștință în cadrul derulării raporturilor contractuale pe platformă:

a. Sa respecte confidențialitatea absolută a tuturor informațiilor, datelor și/sau documentelor – confidențiale sau de lucru – privind activitatea www.DELADI.ro, a partenerilor acesteia, inclusiv a legăturilor de afaceri ale partenerilor, al căror caracter confidențial rezulta din natura informațiilor, datelor și documentelor sau este definit prin lege, de către cesionar sau de către partenerii acesteia.

b. Sa nu divulge mass-media sau terților (persoane sau instituții) informații despre partenerii www.DELADI.ro, inclusiv – dar fără a se limita la acestea – cu  privire la starea de solvabilitate, structura organizatorica, proiectele sau oportunitățile de afaceri ale acestora de care ia cunoștință în desfășurarea activității sale.

c. Sa nu furnizeze relații în legătura cu date, documente sau informații confidențiale unei autorități publice sau persoane juridice cu privire la activitatea www.DELADI.ro, cu privire la activitatea partenerului/partenerilor de afaceri ai acestuia si la legăturile de afaceri ale acestora, decât cu aprobarea prealabila expresa a deținătorului site-ului.

6.2. Obligația de păstrare a secretului rămâne în vigoare și după încetarea sau denunțarea contractului/retragerea profesionistului de pe site și/sau ștergerea contului său.


7. DURATA SI INCETARE

7.1. Termenii și Condițiile vor intra in vigoare la data acceptării acestora de către profesionist, la înscriere pe site, pe durata existenței contului activ de profesionist în cadrul acestuia în vederea oferirii serviciilor. 

7.2. Raporturile contractuale născute în baza acestor termini pot înceta:

 • in baza acordului scris al Părților;
 • prin reziliere unilaterala, de către oricare dintre Părți, în baza unei notificări scrise transmise celeilalte Părți, fără nicio alta formalitate sau intervenția instanței de judecata in cazul in care o Parte își încalcă oricare dintre obligațiile prevăzute în Termeni și Condiții si nu remediază încălcarea în termenul acordat prin notificare;
 • prin denunțare unilaterala, de către oricare dintre Părți, cu respectarea unui preaviz de 30 (treizeci) zile, caz in care niciuna dintre Părți nu va putea solicita daune interese, despăgubiri si/sau alte pretenții materiale sau de alta natura pentru încetarea raporturilor contractuale.

7.3. Încetarea din orice cauză a contractului nu are efect asupra obligațiilor scadente intre Parti. 


8. RASPUNDEREA PĂRȚII. LIMITELE RĂSPUNDERII

8.1. In caz de nerespectare de către oricare expert a obligațiilor în conformitate cu Termenii si Condițiile prezente, acesta răspunde pentru prejudiciile cauzate Deladi.ro sau clienților acesteia.

8.2.www.DELADI.ro isi rezerva dreptul ca, in cazul in care expertul își încalcă în mod constant obligațiile asumate cu Termenii si Condițiile, cu efecte negative asupra activității si imaginii site-ului sau a deținătorului acestuia, sa sisteze accesul expertului pe site. 


9. FORTA MAJORA

9.1. Orice împrejurare imprevizibilă si insurmontabilă, independenta de voința părților, care survine pe durata aplicării Termenilor si Condițiilor si care face imposibila îndeplinirea obligațiilor asumate, constituie forța majoră si va exonera partea care o invoca de îndeplinirea obligațiilor imposibil de executat.

9.2. Partea care invoca forța majora va notifica cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care au survenit împrejurările si sa probeze cazul de forță majoră, cu excepția situațiilor ce reprezinte cazuri notorii (epidemii, fenomene meteo deosebite etc).

9.3. Daca starea de forță majoră durează mai multe de 30 de zile, de la notificarea sa, oricare dintre Parti poate denunța Termenii si Condițiile.


10. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

10.1. Deținătorul site-ului pot transmite notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe site.

10.2. Orice comunicare sau notificare adresata www.DELADI.ro este valabil îndeplinită daca va fi transmisa prin email sau prin intermediul platformei.

10.3. Comunicările sau notificările adresate profesionistului se vor face la datele de contact menționate în contul creat de acesta în site-ul www.DELADI.ro.

10.4. Profesionistul va actualizat pe site și va informa pe deținătorul acestuia cu privire la modificările intervenite cu privire la datele de identificare, adresa sediului/domiciliului sau adresa de e-mail indicate.


11. LEGEA APLICABILA, LITIGII

11.1. Prin înscrierea pe site, Profesionistul acceptă ca acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanță cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instantelor judecătorești române competente. 

11.2. www.DELADI.ro nu oferă garanția că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Profesionistul se înscrie pe site și derulează activitatea din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor țarii în care se află.


12. CLAUZE FINALE

Prin accesarea și înscrierea Dvs. pe acest site în calitate de profesionist acceptați condițiile de mai sus şi sunteți de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat în mod tacit, intre Dvs. și administratorii site-ului.